rollover_closelogin_iconmenu_iconprofile_icon

Nolikums

1.MĒRĶIS 

Konkursa mērķis - paaugstināt 6. - 8. klašu skolēnu izglītības līmeni par drošības jautājumiem, personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli - konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem.

2. LAIKS

Konkurss notiek trīs kārtās:
no 2019. gada 15. oktobra līdz 02. decembrim –  neklātienes kārta;
no 2020. gada 14. janvāra līdz 31. martam – klātienes kārtas – septiņi pusfināli;
no 2020. gada martā/aprīlī – klātienes kārta - fināls.

3. DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties 6. - 8. klašu skolēnu komandas. Minimālais skolēnu skaits komandā ir četri dalībnieki, maksimālais – pieci (piektais dalībnieks ir rezervists), katrai komandai no sava vidus ir jāizvēlas viens komandas kapteinis. Komandai jābūt vienam skolotājam – konsultantam. Viens skolotājs var būt konsultants vairākām komandām. Konkursā var piedalīties vairākas komandas no katras Latvijas skolas un klases vai interešu izglītības centra.

Ja attaisnotu iemeslu dēļ uz konkursa klātienes sacensībām ierodas komanda nepilnā sastāvā (mazāk kā 4 dalībnieki, bet vairāk kā 1), žūrija pieņem lēmumu par komandas pielaidi vai nepielaidi sacensībām.

4. ORGANIZATORI

Konkursu rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Slēdzot papildus vienošanās līgumus, sacensību sagatavošanā un norisē, ievērojot šī Nolikuma prasības, var piedalīties citas organizācijas un firmas.

5. NORISE

Vispārīgie noteikumi

5.1.Konkurss notiek trīs kārtās:

5.1.1. pirmā kārta  ir mācību vielas apguve velosipēdu un mopēdu vadītājiem - filmētas reālas dzīves situācijas mijas ar testiem / jautājumiem;

5.1.2. otrā un trešā kārta ir klātienes sacensības (pusfināls un fināls).

5.2. Lai piedalītos konkursā, komandai, sākot ar 2019. gada 15. oktobri mājas lapā www.gribubutmobils.lv, jāaizpilda pieteikuma anketa (tiešsaistes sistēmā).

5.3. Pieteiktās komandas uz pieteikumā norādīto e-pastu saņems katram dalībniekam (četri dalībnieki) pieejas atslēgu, uzdevumu veikšanai konkursa mājas lapā www.gribubutmobils.lv. Gadījumā, ja pēc pieteikuma anketas nosūtīšanas 5 darba dienu laikā nav saņemtas pieejas atslēgas, konkursantu pienākums ir savlaicīgi par to informēt konkursa organizatorus, zvanot pa tālruni 67553017, 26674638 vai 29252052 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: mobils@agencyvb.lv.

5.4. Konkursa neklātienes kārtā piedalās visas komandas, kas pareizi aizpildījušas pieteikuma anketas.

5.5. Neklātienes kārtā labākos rezultātus ieguvušās komandas sacenšas pusfinālā (ne vairāk kā divas komandas pārstāv vienu skolu) un finālā, kas tiek organizēti kā klātienes sacensības.

5.6. Klātienes sacensību norises vietu un laiku nosaka un saskaņo konkursa organizatori.

5.7. Konkursa neklātienes un klātienes kārtās iekļauti uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamas teorētiskās un praktiskās zināšanas satiksmes drošības un pirmās palīdzības sniegšanas jomā, zināšanas par automobiļu un satiksmes organizēšanas vēsturi, kā arī loģika un radoša domāšana. Konkursu vērtē Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) izveidota ekspertu žūrija.

5.8. Konkurss notiek latviešu valodā. Uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.

5.9. CSDD patur visas tiesības, vadoties tikai no saviem ieskatiem un nepieciešamības, uz dalībnieku veidotā satura un materiālu, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu, bez laika un vietas ierobežojumiem.

5.10. Konkursa organizatori ir tiesīgi mainīt konkursa norises kārtību, vismaz trīs darba dienas iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

5.11. Piekrītot dalībai konkursā, komanda apliecina, ka tās dalībnieki un līdzjutēji, ir saskaņojuši ar vecākiem un saņēmuši viņu piekrišanu, ka konkursa organizatori var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandu dalībniekiem un līdzjutējiem konkursa klātienes pasākumos bez papildus saskaņošanas. Uz konkursa klātienes pasākumiem jāņem līdzi vecāku parakstītu atļauju par dalību konkursā jeb skolas vadības izziņa, ka minētā atļauja ir saņemta un glabājas skolā.

Konkursa neklātienes daļa

5.12. Konkursa neklātienes daļa notiek no 2019. gada 15. oktobra līdz 02. decembrim. Konkursā piedalās visas komandas, kas līdz augstāk minētajiem termiņiem ir reģistrējušās tiešsaistē konkursa mājas lapā www.gribubutmobils.lv.

5.13. Neklātienes kārtā katram dalībniekam pareizi jāatbild uz visiem pēc filmētajām satiksmes situācijām sekojošajiem testa jautājumiem. Par pareizi atbildētiem jautājumiem tiek piešķirti punkti. Komandas kopējo rezultātu veido katra dalībnieka iegūto punktu summa.

5.14. Uzdevumi tiek vērtēti elektroniski.

5.15. Neklātienes kārtas rezultāti tiks paziņoti laikā no 2019. gada 09. līdz 13. decembrim.

5.16. Neklātienes kārtā uzvar komanda, kas kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu.10 vislabāk startējušās komandas no katra reģiona (ar vislielāko kopējo punktu skaitu) tiks aicinātas uz klātienes sacensībām.  Ja, divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, kas teorētiski ļauj kvalificēties pusfināla sacensībām, uz pusfinālu tiek aicināta komanda, kura hronoloģiski agrāk ir beigusi risināt visus neklātienes kārtas uzdevumus. Visas konkursā pieteiktās komandas savus rezultātus un vietu neklātienes kārtā varēs skatīt www.berniem.csdd.lv.

5.17. Ja kvalificētā klātienes kārtas (pusfināla vai fināla) komanda kādu apsvērumu dēļ no dalības sacensībās atsakās, tad organizatori uzaicina citu komandu – attiecīgi neklātienes vai pusfināla kārtas sacensību kopvērtējumā augstāko punktu skaitu guvušo komandu, kura nav kvalificējusies attiecīgās kārtas sacensībām, ievērojot reģionālo principu.

Konkursa klātienes daļa - pusfināls un fināls

5.18. Pusfināla sacensības notiks 7 pilsētās* (Rīgā, Bauskā, Tukumā, Liepājā, Gulbenē, Valmierā un Preiļos) un Latvijas novadi klātienes sacensībām iedalīti sekojošos reģionos:

Rīga

Rīgas pilsēta, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu un Sējas novadi

Bauska

Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadi

Tukums

Jūrmalas pilsēta, Auces, Tērvetes, Dobeles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils, Dundagas, Talsu, Mērsraga un Rojas novadi

Liepāja

Liepājas pilsēta, Ventspils pilsēta, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu un Ventspils novadi

Gulbene

Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas, Varakļānu, Gulbenes, Apes, Alūksnes, Baltinavas, Balvu, Viļakas un Rugāju novadi

Valmiera

Valmieras pilsēta, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Valkas, Strenču, Smiltenes, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novadi

Preiļi

Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta, Daugavpils, Ilūkstes, Dagdas, Krāslavas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Viļānu un Rēzeknes novadi

* Pusfināla sacensību norises vieta var tikt savlaicīgi mainīta, ņemot vērā ģeogrāfiski izdevīgāku pilsētu pusfināla dalībniekiem, vai tas tiek darīts citu tehnisku iemeslu dēļ. Visas izmaiņas tiek paziņotas attiecīgā pusfināla dalībniekiem vēlākais 3 darba dienas pirms pasākuma norises.

5.19. Konkursa klātienes daļā plānoti:

5.19.1. dažādi uzdevumi, kuri ir strukturēti tā, lai veicinātu ikviena dalībnieka individuālo spēju pārbaudi, risinot gan teorētiskas zināšanas apliecinošus uzdevumus un gan arī praktiskās iemaņas;

5.19.2. radošs mājasdarbs, kura tēma tiks paziņota komandām pusfināla sacensību uzaicinājuma vēstulē (vērtē žūrijas komisija).

5.20. Ja konkursa kārtā pēc visu uzdevumu izpildes komandām ir vienāds punktu skaits, komandu kapteiņi atbild uz papildus jautājumiem, līdz kādai no komandām veidojas punktu pārsvars.

5.21. Klātienes sacensībās (pusfinālā un finālā) komandas sacenšas četru cilvēku sastāvā. Mājas darba prezentācijā var piedalīties visa komanda (arī rezervists un pedagogs).

5.22. Pusfināla un fināla sacensības notiek no 2020. gada 14. janvāra līdz 31. martam Latvijas reģionos un Rīgā. Fināls notiek Rīgā. Komandām, kas iekļuvušas pusfinālā, par konkrētu sacensības norises laiku un vietu tiks paziņots ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš.

5.23. Katrā pusfinālā sacenšas līdz 10 reģiona komandām.

5.24. Fināla sacensībās sacenšas septiņas komandas, kas saņēmušas visvairāk punktus pusfinālu sacensībās. Ja kāda komanda atsakās no dalības finālā, tad aicināta tiek nākošā komanda ar labāko rezultātu. Vienādu punktu gadījuma uz finālu tiek aicināta komanda, kura sava reģiona pusfinālā ieņēma augstāku vietu. Ja tām komandām ir vienāda vieta pusfinālā, tad uz finālu tiek komanda, kura pirmā pabeidza neklātienes kārtas testu.

6. APBALVOŠANA

Neklātienes kārta

70 komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktus saņem atzinības rakstus un uzaicinājumu uz pusfināla sacensībām. Bet nākamās 100 komandas (dalībnieki), kas veiksmīgi startējuši neklātienes posmā - piemiņas suvenīrus un atzinības rakstus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

Klātienes kārtā

Pusfināla sacensībās pirmās vietas ieguvēji saņem balvas, bet visi pārējie dalībnieki – piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

Galvenā balva  Fināla sacensībās – uzvarētāja komanda saņem dāvanu karti 2000 EUR vērtībā izglītojošam ceļojumam, fināla otrās un trešās vietas ieguvēju komandas – ceļojumu dāvanu kartes, bet visi pārējie dalībnieki – piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

7. Rezultātu apstrīdēšana

7.1. Konkursa dalībniekiem un pedagogiem ir tiesības rakstiski iesniegt konkursa organizatoram protestu, apstrīdot žūrijas vērtējumu, 2 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas neklātienes kārtā, un 15 minūšu laikā no rezultātu paziņošanas brīža konkursa pusfināla un fināla kārtā.

7.2. Žūrijai kopā ar organizatoriem ir tiesības pieņemt lēmumu jautājumos, kuri nav atrunāti konkursa nolikumā.

7.3. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

7.4. Konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizskar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.